Kategori

Innhold i kategorien "Årsmøte"

Årsmelding og referat fra årsmøtet 2024 er tilgjengelig

Årsmøtet ble avhold 06.03.2024 kl 19:00 på klubbhuset.

Referatet fra møtet er publisert i arkivet og kan leses her

Årsmelding og innkallingen fra styret for Reipå Båtforening 2024 er publisert i arkivet og kan leses her

Minner samtidig om vår side på Facebook der det flittig deles oppdateringer for hva som skjer i havna vår.
For våre medlemmer med båtplass har vi også en gruppe på Facebook der det deles informasjon til båtplasseiere.

Årsmøte Reipå Båtforening 06.03 2024

Styret i Reipå båtforening innkaller til årsmøte, den 6.mars 2024, kl. 19:00, på klubbhuset (lokalisert på Reipå industriområdet, ved IRIS – Reipå).  Med dette som bakgrunn sender styret ut saksdokumenter til medlemmene.

Årsmøtet vil behandle følgende saker:

1.      Dagsorden/innkalling
2.      Årsberetning og regnskap
3.      Valg i henhold til vedtekter

Styret ber om at medlemmene setter seg inn i sakene og kommer med eventuelle innspill til styret.
Ber om at eventuelle innspill/saker sendes til styret før møtet på mailadresse: styre@reipaabf.no

Innkalling, årsberetning og valglister finner du i arkivet her

Årsmelding og referat fra årsmøtet 2023 er tilgjengelig

Årsmøtet ble avhold 02.03.2023 på klubbhuset.

Vi noterte at det var dårlig oppmøte fra medlemmene som kan skyldes ulike årsaker men møtet ble bestemt gjennomført.

Referatet fra møtet er publisert i arkivet og kan leses her

Årsmelding fra styret for Reipå Båtforening 2023 er publisert i arkivet og kan leses her

Minner samtidig om vår side på Facebook der det flittig deles oppdateringer for hva som skjer i havna vår.
For våre medlemmer med båtplass har vi også en gruppe på Facebook der det deles informasjon til båtplasseiere.

Årsmøte og Valg 2023

Tiden er inne for årsmøte og datoen vi kaller inn til er torsdag den på klubbhuset.

Saksliste med årsberetning, regnskap og budsjett vil bli publisert så snart det er klart.

Frist for å melde inn saker til årsmøte er Torsdag 23. februar og kan meldes til styre@reipaabf.no

Valgkomiteen har begynt arbeidet med å innhente kandidater for posisjonene som er på valg i år. 
Ønsker og anbefalinger kan rettes til Werner Norum eller Lasse Brun.

Følgende er på valg for 2023 – 2025

STYRET:
Leder: Jan K. Wallmann – 2001-2023 – På valg

HAVNEKOMITE:
Havnesjef: Roger Halvorsen – 2021 – 2023 På valg

SLIPKOMITE:
Vara: Brynjar Olsen – 2021-2023 På valg

REVISOR:
Revisor 1: Bente Gjelseth – 2021 – 2023 På valg
Revisor 2: Arnt Sørgård – 2021 – 2023 På valg

 

Årsmøte 2022 og Valg

Tiden er inne for årsmøte og datoen er vi kaller inn til er torsdag den  17. mars 24. mars kl. 18:30 på klubbhuset.

På grunn av pandemisituasjonen ser vi det an, i forhold til
anbefalinger fra FHI, om møtet kan gjennomføres som normalt eller med restriksjoner.

Valgkomiteen har begynt arbeidet med å innhente kandidater for posisjonene som er på valg i år. 
Ønsker og anbefalinger kan rettes til Werner Norum eller Lasse Brun.

Følgende er på valg:

STYRET:
Nestleder/Sekretær : Trond Mikkelborg. 2020 – 2022 På valg
Kasserer : Harald Neverdal 2020 – 2022 På valg
Varamedlem : Werner Norum 2020 – 2022 På valg

HAVNEKOMITE:
Vara : Einar-Gøran Mortensen 2020 – 2022 På valg

SLIPKOMITE:
Alf Halvorsen 2020 – 2022 På valg

MEDIEANSVARLIG:
Lasse Brun. 2020 – 2022 På valg.

VALGKOMITE:
Werner Norum 2020 – 2022 På valg
Lasse Brun 2020 – 2022 På valg

Årsmøte 2021 og informasjon om innseilingen i havna

Det er tid for årsmøte i Reipå båtforening. Med hensyn til utviklingen av covid-19, vil det være utenfor anbefalinger fra både lokal- og nasjonale myndigheter gjennomføre et årsmøte hvor vi møtes i et lokale.

Styret har drøftet alternativer for å avvikle et årsmøte i tråd med båtforeningens reglement, uten at vi treffes ansikt til ansikt.

Derfor ønsker vi at årsmøte blir omtrent slik vi hadde det i fjor, med at dokumentene til årsmøtet sendes ut til medlemmene. Medlemmene får da muligheten til å komme med innspill til sakene innen en gitt frist (eksempelvis 14 dager etter utsendelse av dokumentene).

Skulle det komme innspill så vil det bli sendt ut til medlemmene for eventuell godkjennelse.

Årsmøtet vil behandle følgende saker:

 • 1. årsmelding
 • 2. revidert regnskap for 2020
 • 3. innstilling fra valgkomiteen
 • 4. Plan for videre arbeid i havna

Vi ber derfor om tilbakemelding fra medlemmene om dere synes at årsmøtet kan avvikles slik styret ønsker.

Svar og innspill til et slik årsmøte sendes: styre@reipaabf.no eller kontakt leder Roger Halvorsen.

Frist på tilbakemelding settes til 13. april.

Advarsel angående inn og utseiling av havna

Vi ønsker å gjøre medlemmene oppmerksom på at det i påskeperioden er ekstra lite vann i havna og at bunnforholdene har forandret seg endel etter mudringen.

Det har blitt mer dybde flere steder men spesielt utenfor brygge øst og til piren er det endel masser og stein som ligger ganske høyt.

Studer gjerne bildene på forsiden av bunnen tatt 29.03.

Nytt havnereglement etter årsmøtet 2020

Styret har gjort noen justeringer på havnereglementet som nå er ferdig revidert.

De viktigste endringene er som følger:

  • Bilag 1: Dumping av fiskeavfall i havneområdet er ikke tillatt.
  • Bilag 5: Avgift for store og små båter. Det foreslås at differensieringen mellom store og små båter går ut. Årlig
   båtplass-leie blir da kr 4000 uansett størrelsen på båten.
  • Bilag 2: Materialforvalter er tatt bort.
  • Bilag 1: Havnereglene. Her endres pkt 7 til rengjøring av flyteelement. Tidligere var plasseier pålagt å utføre
   vedlikehold som var vanskelig å gjøre uten å demontere uteriggere. Forslaget innebærer en forenkling av ansvaret.
  • Bilag 6: Slippen. Høytrykksspyleren leies ikke ut til bruk i havna. Den blir altså bare utleid til bruk på slippen.

Havnreglementet i sin helhet kan lastes ned under eller finnes i arkivet

Havnereglement Reipå båtforening 2020 (pdf)
Havnereglement Reipå båtforening 2020 (docx)

Nytt styre vedtas, årsmøtet utsettes ubestemt tid

Det blir ikke mulig å holde årsmøte i Reipå båtforening i år grunnet virussmitte.
Årsmøtet utsettes derfor på ubestemt tid, men så snart det er mulig, vil styret innkalle til medlemsmøte.
Men foreningen lever videre, og vi må ha nytt styre, og en del vedtak må fattes og gjennomføres.

Styret legger derfor fram følgende forslag som sendes ut til alle våre medlemmer. De som er
uenig i forslagene, får anledning til å fremme sine innsigelser skriftlig innen ei uke. Dersom
det blir massiv motstand mot noe forslag, vil gjennomføringen av det bli stilt i bero inntil vi
kan ha nytt årsmøte.

Eventuelle tilbakemeldinger på styrevedtak sendes konstituert formann,
Roger Halvorsen, e-post: roger_halvorsen@hotmail.com

Her er forslagene:
Nytt styre. Forslaget til nytt styre er i samsvar med valgkomiteens forslag.
Formann: Karl Erik Hansen fratrer. Ny leder blir Roger Halvorsen. Valget er for et år.
Kasserer: Arve Brun fratrer. Ny kasserer blir Harald Neverdal. Valget er for to år.
Sekretær/nestleder: John Jordahl fratrer. Ny sekretær/n-leder blir Trond Mikkelborg. Valget er for to år.
Vara havnesjef: Roger Halvorsen fratrer. Ny vara havnesjef blir Einar Jøran Mortensen. Valget er for to år.
1. vara til styret: Rainer Halvorsen fratrer. Ny 1. vara til styret blir Werner Norum. Valget er for to år.
Slippkomité: Alf Halvorsen er på valg, og tar gjenvalg for to år.
Revisorer: Lars Børge Ragnvaldsen og Trond Mikkelborg tar begge gjenvalg. Valgene er for et år.
Havnereglement.
Bilag 1: Dumping av fiskeavfall i havneområdet er ikke tillatt.
Bilag 5: Avgift for store og små båter. Det foreslås at differensieringen mellom store og små båter går ut. Årlig
båtplass-leie blir da kr 4000 uansett størrelsen på båten.
For øvrig er det en del endringer i formuleringer
Bilag 2: Materialforvalter er tatt bort.
Bilag 1: Havnereglene. Her endres pkt 7 til rengjøring av flyteelement. Tidligere var plasseier pålagt å utføre
vedlikehold som var vanskelig å gjøre uten å demontere utrigger. Forslaget innebærer en forenkling av ansvaret.
Bilag 6: Slippen. Høytrykksspyleren leies ikke ut til bruk i havna. Den blir altså bare utleid til bruk på slippen.
Formannens redegjørelse:

Foreningen har en sunn økonomi til tross for store investeringer. Dette kan vi takke utbygger
for som har vist oss en fantastisk velvilje både med hensyn til betaling, men har også stilt opp
med maskiner når vi har spurt om det. Ikke minst skjedde det nå i påsken hvor han utførte
store utgravinger øst for brygge øst, hvor maskinen sto helt til hytta i sjøen for å gjøre
forholdene bedre for oss.

Fungerende leder ønsker å rette en stor takk til de i styret som nå fratrer, men en spesiell takk
til John Jordal og Arve Brun for et langt og godt utført arbeid for foreningen og ikke minst vår
leder Karl Erik som måtte fratre på grunn av sykdom, uten han ved min side vet jeg ikke om
vi hadde vært der vi er i dag.

Økonomi

Vedlagt i epost sendt til medlemmer ligger sammendrag av regnskapet for 2019, dette er ikke revidert, men det vil bli gjort
snarest mulig.

For Reipå Båtforening.

Fungerende Leder Roger Halvorsen og John Jordal sekretær og nestleder