Kategori

Innhold i kategorien "Havneområdet"

Båtplasser til salgs og dumping av fiskeavfall

Følgende plasser er for tiden til salgs i havna.

Enkelte plasser kan justeres på bredde etter ønske. Det planlegges på sikt å legge ut mer kai når behovet melder seg. Se brygge for mer informasjon

Brygge Øst

 • Plass nr 3 – 275 cm
 • Plass nr 4 – 200 cm
 • Plass nr 29 – 210 cm

Brygge Vest

 • Plass 29 – 417 cm
Det har ved flere anledninger i vinter blitt observert fiskeavfall og annet avfall i havna, noe kan ha blitt tatt med av dyr eller vær men vi oppfordrer alle til å følge regelverket.
Dumping av fiskeavfall i havna er ikke tillatt!

Dumping av avfall i havna gjør at fugler & andre dyr oftere samles på båter og kaianlegget. Dette medfører både tilgrising og slitasje på båter og utstyr.
Vi oppfordrer alle om å enten ta med seg fiskeavfall hjem eller kjøre et godt stykke ut av havnen.

Annet avfall skal selvfølgelig tas med hjem og aldri dumpes i havet.

Årsmøte 2021 og informasjon om innseilingen i havna

Det er tid for årsmøte i Reipå båtforening. Med hensyn til utviklingen av covid-19, vil det være utenfor anbefalinger fra både lokal- og nasjonale myndigheter gjennomføre et årsmøte hvor vi møtes i et lokale.

Styret har drøftet alternativer for å avvikle et årsmøte i tråd med båtforeningens reglement, uten at vi treffes ansikt til ansikt.

Derfor ønsker vi at årsmøte blir omtrent slik vi hadde det i fjor, med at dokumentene til årsmøtet sendes ut til medlemmene. Medlemmene får da muligheten til å komme med innspill til sakene innen en gitt frist (eksempelvis 14 dager etter utsendelse av dokumentene).

Skulle det komme innspill så vil det bli sendt ut til medlemmene for eventuell godkjennelse.

Årsmøtet vil behandle følgende saker:

 • 1. årsmelding
 • 2. revidert regnskap for 2020
 • 3. innstilling fra valgkomiteen
 • 4. Plan for videre arbeid i havna

Vi ber derfor om tilbakemelding fra medlemmene om dere synes at årsmøtet kan avvikles slik styret ønsker.

Svar og innspill til et slik årsmøte sendes: styre@reipaabf.no eller kontakt leder Roger Halvorsen.

Frist på tilbakemelding settes til 13. april.

Advarsel angående inn og utseiling av havna

Vi ønsker å gjøre medlemmene oppmerksom på at det i påskeperioden er ekstra lite vann i havna og at bunnforholdene har forandret seg endel etter mudringen.

Det har blitt mer dybde flere steder men spesielt utenfor brygge øst og til piren er det endel masser og stein som ligger ganske høyt.

Studer gjerne bildene på forsiden av bunnen tatt 29.03.

Parkering og bruk av havneområdet i Reipå fritidshavn

Det er behov for å regulere bruken av havneområdet i henhold til arealplanen til utbygger.
Arealet som båtforeningen disponerer på land er «fyllingen» som landgangene til flytekaiene er forankret til steinmur (mot nord).

Her er det tre soner som vi har rådighet til og de er definert slik: parkering, vei og gangsti.

Derfor må vi presisere følgende.

 • Biler skal parkere mot steinmur (landsiden)
 • Det skal være fri ferdsel mot sjøsiden og skal ikke benyttes til parkering
 • Lagring båthengere og annet utstyr i havneområdet er ikke tillatt

Styret ber om at medlemmene tar disse punktene til etterretning.