Kategori

Innhold i kategorien "Styret"

Årsmelding og referat fra årsmøtet 2023 er tilgjengelig

Årsmøtet ble avhold 02.03.2023 på klubbhuset.

Vi noterte at det var dårlig oppmøte fra medlemmene som kan skyldes ulike årsaker men møtet ble bestemt gjennomført.

Referatet fra møtet er publisert i arkivet og kan leses her

Årsmelding fra styret for Reipå Båtforening 2023 er publisert i arkivet og kan leses her

Minner samtidig om vår side på Facebook der det flittig deles oppdateringer for hva som skjer i havna vår.
For våre medlemmer med båtplass har vi også en gruppe på Facebook der det deles informasjon til båtplasseiere.

Årsmøte og Valg 2023

Tiden er inne for årsmøte og datoen vi kaller inn til er torsdag den på klubbhuset.

Saksliste med årsberetning, regnskap og budsjett vil bli publisert så snart det er klart.

Frist for å melde inn saker til årsmøte er Torsdag 23. februar og kan meldes til styre@reipaabf.no

Valgkomiteen har begynt arbeidet med å innhente kandidater for posisjonene som er på valg i år. 
Ønsker og anbefalinger kan rettes til Werner Norum eller Lasse Brun.

Følgende er på valg for 2023 – 2025

STYRET:
Leder: Jan K. Wallmann – 2001-2023 – På valg

HAVNEKOMITE:
Havnesjef: Roger Halvorsen – 2021 – 2023 På valg

SLIPKOMITE:
Vara: Brynjar Olsen – 2021-2023 På valg

REVISOR:
Revisor 1: Bente Gjelseth – 2021 – 2023 På valg
Revisor 2: Arnt Sørgård – 2021 – 2023 På valg

 

Ny leder i båtforeningen og Referat styremøte 22 juli

Referat fra styremøte den 22. juli er nå klart og tilgjengelig under menyvalget «Arkiv», noen referat fra tidligere styremøter mangler fortsatt på grunn av økt arbeidsmengde i perioden men vil bli tilgjengelig så snart som mulig

Siden siste oppdatering har vi fått ny leder for båtforeningen, Jan K Wallmann overtar rollen fra Roger Halvorsen som inntrer som ny havnesjef.

Vi minner også våre medlemmer om vår facebook-side for flere oppdateringer om hva som skjer i havna

Lenke til referatet

 

Årsmøte 2021 og informasjon om innseilingen i havna

Det er tid for årsmøte i Reipå båtforening. Med hensyn til utviklingen av covid-19, vil det være utenfor anbefalinger fra både lokal- og nasjonale myndigheter gjennomføre et årsmøte hvor vi møtes i et lokale.

Styret har drøftet alternativer for å avvikle et årsmøte i tråd med båtforeningens reglement, uten at vi treffes ansikt til ansikt.

Derfor ønsker vi at årsmøte blir omtrent slik vi hadde det i fjor, med at dokumentene til årsmøtet sendes ut til medlemmene. Medlemmene får da muligheten til å komme med innspill til sakene innen en gitt frist (eksempelvis 14 dager etter utsendelse av dokumentene).

Skulle det komme innspill så vil det bli sendt ut til medlemmene for eventuell godkjennelse.

Årsmøtet vil behandle følgende saker:

 • 1. årsmelding
 • 2. revidert regnskap for 2020
 • 3. innstilling fra valgkomiteen
 • 4. Plan for videre arbeid i havna

Vi ber derfor om tilbakemelding fra medlemmene om dere synes at årsmøtet kan avvikles slik styret ønsker.

Svar og innspill til et slik årsmøte sendes: styre@reipaabf.no eller kontakt leder Roger Halvorsen.

Frist på tilbakemelding settes til 13. april.

Advarsel angående inn og utseiling av havna

Vi ønsker å gjøre medlemmene oppmerksom på at det i påskeperioden er ekstra lite vann i havna og at bunnforholdene har forandret seg endel etter mudringen.

Det har blitt mer dybde flere steder men spesielt utenfor brygge øst og til piren er det endel masser og stein som ligger ganske høyt.

Studer gjerne bildene på forsiden av bunnen tatt 29.03.

Referat fra styremøte den 19. august er tilgjengelig

Styret i Reipå Båtforening avholdt styremøte den 19. august 2020, saker som ble tatt opp på styremøtet omhandlet blant annet:

 • Flytting av bølgedemper.
 • Gjennomgang av økonomien i foreningen.
 • Sak vedr. igjenkjøpsverdi av båtplasser.
 • Montering av el-anlegget i nyhavna.
 • Utlegging av ekstra flyttebrygge på brygge vest.
 • Mudring av ny havna.

Referatet i sin helhet kan leses her

Nytt havnereglement etter årsmøtet 2020

Styret har gjort noen justeringer på havnereglementet som nå er ferdig revidert.

De viktigste endringene er som følger:

  • Bilag 1: Dumping av fiskeavfall i havneområdet er ikke tillatt.
  • Bilag 5: Avgift for store og små båter. Det foreslås at differensieringen mellom store og små båter går ut. Årlig
   båtplass-leie blir da kr 4000 uansett størrelsen på båten.
  • Bilag 2: Materialforvalter er tatt bort.
  • Bilag 1: Havnereglene. Her endres pkt 7 til rengjøring av flyteelement. Tidligere var plasseier pålagt å utføre
   vedlikehold som var vanskelig å gjøre uten å demontere uteriggere. Forslaget innebærer en forenkling av ansvaret.
  • Bilag 6: Slippen. Høytrykksspyleren leies ikke ut til bruk i havna. Den blir altså bare utleid til bruk på slippen.

Havnreglementet i sin helhet kan lastes ned under eller finnes i arkivet

Havnereglement Reipå båtforening 2020 (pdf)
Havnereglement Reipå båtforening 2020 (docx)

Parkering og bruk av havneområdet i Reipå fritidshavn

Det er behov for å regulere bruken av havneområdet i henhold til arealplanen til utbygger.
Arealet som båtforeningen disponerer på land er «fyllingen» som landgangene til flytekaiene er forankret til steinmur (mot nord).

Her er det tre soner som vi har rådighet til og de er definert slik: parkering, vei og gangsti.

Derfor må vi presisere følgende.

 • Biler skal parkere mot steinmur (landsiden)
 • Det skal være fri ferdsel mot sjøsiden og skal ikke benyttes til parkering
 • Lagring båthengere og annet utstyr i havneområdet er ikke tillatt

Styret ber om at medlemmene tar disse punktene til etterretning.

Nytt styre vedtas, årsmøtet utsettes ubestemt tid

Det blir ikke mulig å holde årsmøte i Reipå båtforening i år grunnet virussmitte.
Årsmøtet utsettes derfor på ubestemt tid, men så snart det er mulig, vil styret innkalle til medlemsmøte.
Men foreningen lever videre, og vi må ha nytt styre, og en del vedtak må fattes og gjennomføres.

Styret legger derfor fram følgende forslag som sendes ut til alle våre medlemmer. De som er
uenig i forslagene, får anledning til å fremme sine innsigelser skriftlig innen ei uke. Dersom
det blir massiv motstand mot noe forslag, vil gjennomføringen av det bli stilt i bero inntil vi
kan ha nytt årsmøte.

Eventuelle tilbakemeldinger på styrevedtak sendes konstituert formann,
Roger Halvorsen, e-post: roger_halvorsen@hotmail.com

Her er forslagene:
Nytt styre. Forslaget til nytt styre er i samsvar med valgkomiteens forslag.
Formann: Karl Erik Hansen fratrer. Ny leder blir Roger Halvorsen. Valget er for et år.
Kasserer: Arve Brun fratrer. Ny kasserer blir Harald Neverdal. Valget er for to år.
Sekretær/nestleder: John Jordahl fratrer. Ny sekretær/n-leder blir Trond Mikkelborg. Valget er for to år.
Vara havnesjef: Roger Halvorsen fratrer. Ny vara havnesjef blir Einar Jøran Mortensen. Valget er for to år.
1. vara til styret: Rainer Halvorsen fratrer. Ny 1. vara til styret blir Werner Norum. Valget er for to år.
Slippkomité: Alf Halvorsen er på valg, og tar gjenvalg for to år.
Revisorer: Lars Børge Ragnvaldsen og Trond Mikkelborg tar begge gjenvalg. Valgene er for et år.
Havnereglement.
Bilag 1: Dumping av fiskeavfall i havneområdet er ikke tillatt.
Bilag 5: Avgift for store og små båter. Det foreslås at differensieringen mellom store og små båter går ut. Årlig
båtplass-leie blir da kr 4000 uansett størrelsen på båten.
For øvrig er det en del endringer i formuleringer
Bilag 2: Materialforvalter er tatt bort.
Bilag 1: Havnereglene. Her endres pkt 7 til rengjøring av flyteelement. Tidligere var plasseier pålagt å utføre
vedlikehold som var vanskelig å gjøre uten å demontere utrigger. Forslaget innebærer en forenkling av ansvaret.
Bilag 6: Slippen. Høytrykksspyleren leies ikke ut til bruk i havna. Den blir altså bare utleid til bruk på slippen.
Formannens redegjørelse:

Foreningen har en sunn økonomi til tross for store investeringer. Dette kan vi takke utbygger
for som har vist oss en fantastisk velvilje både med hensyn til betaling, men har også stilt opp
med maskiner når vi har spurt om det. Ikke minst skjedde det nå i påsken hvor han utførte
store utgravinger øst for brygge øst, hvor maskinen sto helt til hytta i sjøen for å gjøre
forholdene bedre for oss.

Fungerende leder ønsker å rette en stor takk til de i styret som nå fratrer, men en spesiell takk
til John Jordal og Arve Brun for et langt og godt utført arbeid for foreningen og ikke minst vår
leder Karl Erik som måtte fratre på grunn av sykdom, uten han ved min side vet jeg ikke om
vi hadde vært der vi er i dag.

Økonomi

Vedlagt i epost sendt til medlemmer ligger sammendrag av regnskapet for 2019, dette er ikke revidert, men det vil bli gjort
snarest mulig.

For Reipå Båtforening.

Fungerende Leder Roger Halvorsen og John Jordal sekretær og nestleder