Kategori

Innhold i kategorien "Valgkomite"

Årsmøte og Valg 2023

Tiden er inne for årsmøte og datoen vi kaller inn til er torsdag den på klubbhuset.

Saksliste med årsberetning, regnskap og budsjett vil bli publisert så snart det er klart.

Frist for å melde inn saker til årsmøte er Torsdag 23. februar og kan meldes til styre@reipaabf.no

Valgkomiteen har begynt arbeidet med å innhente kandidater for posisjonene som er på valg i år. 
Ønsker og anbefalinger kan rettes til Werner Norum eller Lasse Brun.

Følgende er på valg for 2023 – 2025

STYRET:
Leder: Jan K. Wallmann – 2001-2023 – På valg

HAVNEKOMITE:
Havnesjef: Roger Halvorsen – 2021 – 2023 På valg

SLIPKOMITE:
Vara: Brynjar Olsen – 2021-2023 På valg

REVISOR:
Revisor 1: Bente Gjelseth – 2021 – 2023 På valg
Revisor 2: Arnt Sørgård – 2021 – 2023 På valg

 

Årsmøte 2022 og Valg

Tiden er inne for årsmøte og datoen er vi kaller inn til er torsdag den  17. mars 24. mars kl. 18:30 på klubbhuset.

På grunn av pandemisituasjonen ser vi det an, i forhold til
anbefalinger fra FHI, om møtet kan gjennomføres som normalt eller med restriksjoner.

Valgkomiteen har begynt arbeidet med å innhente kandidater for posisjonene som er på valg i år. 
Ønsker og anbefalinger kan rettes til Werner Norum eller Lasse Brun.

Følgende er på valg:

STYRET:
Nestleder/Sekretær : Trond Mikkelborg. 2020 – 2022 På valg
Kasserer : Harald Neverdal 2020 – 2022 På valg
Varamedlem : Werner Norum 2020 – 2022 På valg

HAVNEKOMITE:
Vara : Einar-Gøran Mortensen 2020 – 2022 På valg

SLIPKOMITE:
Alf Halvorsen 2020 – 2022 På valg

MEDIEANSVARLIG:
Lasse Brun. 2020 – 2022 På valg.

VALGKOMITE:
Werner Norum 2020 – 2022 På valg
Lasse Brun 2020 – 2022 På valg

Nytt styre vedtas, årsmøtet utsettes ubestemt tid

Det blir ikke mulig å holde årsmøte i Reipå båtforening i år grunnet virussmitte.
Årsmøtet utsettes derfor på ubestemt tid, men så snart det er mulig, vil styret innkalle til medlemsmøte.
Men foreningen lever videre, og vi må ha nytt styre, og en del vedtak må fattes og gjennomføres.

Styret legger derfor fram følgende forslag som sendes ut til alle våre medlemmer. De som er
uenig i forslagene, får anledning til å fremme sine innsigelser skriftlig innen ei uke. Dersom
det blir massiv motstand mot noe forslag, vil gjennomføringen av det bli stilt i bero inntil vi
kan ha nytt årsmøte.

Eventuelle tilbakemeldinger på styrevedtak sendes konstituert formann,
Roger Halvorsen, e-post: roger_halvorsen@hotmail.com

Her er forslagene:
Nytt styre. Forslaget til nytt styre er i samsvar med valgkomiteens forslag.
Formann: Karl Erik Hansen fratrer. Ny leder blir Roger Halvorsen. Valget er for et år.
Kasserer: Arve Brun fratrer. Ny kasserer blir Harald Neverdal. Valget er for to år.
Sekretær/nestleder: John Jordahl fratrer. Ny sekretær/n-leder blir Trond Mikkelborg. Valget er for to år.
Vara havnesjef: Roger Halvorsen fratrer. Ny vara havnesjef blir Einar Jøran Mortensen. Valget er for to år.
1. vara til styret: Rainer Halvorsen fratrer. Ny 1. vara til styret blir Werner Norum. Valget er for to år.
Slippkomité: Alf Halvorsen er på valg, og tar gjenvalg for to år.
Revisorer: Lars Børge Ragnvaldsen og Trond Mikkelborg tar begge gjenvalg. Valgene er for et år.
Havnereglement.
Bilag 1: Dumping av fiskeavfall i havneområdet er ikke tillatt.
Bilag 5: Avgift for store og små båter. Det foreslås at differensieringen mellom store og små båter går ut. Årlig
båtplass-leie blir da kr 4000 uansett størrelsen på båten.
For øvrig er det en del endringer i formuleringer
Bilag 2: Materialforvalter er tatt bort.
Bilag 1: Havnereglene. Her endres pkt 7 til rengjøring av flyteelement. Tidligere var plasseier pålagt å utføre
vedlikehold som var vanskelig å gjøre uten å demontere utrigger. Forslaget innebærer en forenkling av ansvaret.
Bilag 6: Slippen. Høytrykksspyleren leies ikke ut til bruk i havna. Den blir altså bare utleid til bruk på slippen.
Formannens redegjørelse:

Foreningen har en sunn økonomi til tross for store investeringer. Dette kan vi takke utbygger
for som har vist oss en fantastisk velvilje både med hensyn til betaling, men har også stilt opp
med maskiner når vi har spurt om det. Ikke minst skjedde det nå i påsken hvor han utførte
store utgravinger øst for brygge øst, hvor maskinen sto helt til hytta i sjøen for å gjøre
forholdene bedre for oss.

Fungerende leder ønsker å rette en stor takk til de i styret som nå fratrer, men en spesiell takk
til John Jordal og Arve Brun for et langt og godt utført arbeid for foreningen og ikke minst vår
leder Karl Erik som måtte fratre på grunn av sykdom, uten han ved min side vet jeg ikke om
vi hadde vært der vi er i dag.

Økonomi

Vedlagt i epost sendt til medlemmer ligger sammendrag av regnskapet for 2019, dette er ikke revidert, men det vil bli gjort
snarest mulig.

For Reipå Båtforening.

Fungerende Leder Roger Halvorsen og John Jordal sekretær og nestleder

Ny dato for årsmøtet, Tirsdag 26. mai 18:00

Styret melder om ny dato for årsmøte,
På grunn av virussituasjonen leter vi etter egnet lokale for å avholde møtet.
Vi har forespurt om å låne gymsalen på Reipå Skole, oppdatert informasjon kommer fortløpende.

Etter årsmøtet vil det bli medlemsmøte. Styremedlemmer og varamedlemmer bes møte kl 17:30.

Sakliste til årsmøtet:
Vanlige årsmøtesaker.
Saksliste til medlemsmøte:
Orientering om Reipå fritidshavn
Isproblemer
Dybdeforhold
Salg av båtplasser
Nytt havnereglement
Samarbeid med Reipå campingplass om fisketurisme

Valgkommiteen er ferdig med arbeidet og nytt styre vil bli stemt inn på årsmøtet

Følgende er på valg:
Formann
Karl Erik Hansen
Roger Halvorsen overtar vervet
Nestformann/sekretær:
John Jordahl
Trond Mikkelborg overtar vervet
Kasserer:
Arve Brun
Harald Neverdal overtar vervet
1. vara
Rainer Halvorsen
Werner Norum overtar vervet
Vara havnesjef:
Roger Halvorsen.
Einar Jøran Mortensen overtar vervet
Slippkomite:
ALf Halvorsen tar gjenvalg
Revisorer:
Lars Børge Ragnvaldsen og Trond Mikkelborg.

Begge tar gjenvalg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet eller medlemsmøtet bes sendt inn til styret snarest eller senest 14 dager før møtet.

Vedlagt ligger bryggekart for våre to brygger og forslag til nytt havnereglement. Se også digital bryggekart her

Brygge Øst per 02.03.2020 (pdf)

Brygge Vest per 02.03.2020 (pdf)

Forslag Havnereglement per 02.03.2020 (docx)

Aktivisering av valgkomite

Styret i Reipå båtforening har bestemt at årsmøtet for 2020 i Reipå båtforening blir på klubbhuset på Reipå den 26. mars.
Innkalling vil bli sendt ut senere, men styret ber valgkomiteen om å begynne arbeidet.

Følgende er på valg:
Nestformann/sekretær:
John Jordahl
Kasserer:
Arve Brun
1. vara
Rainer Halvorsen
Vara havnesjef:
Roger Halvorsen.
Slippkomite:
ALf Halvorsen
Revisorer:
Lars Børge Ragnvaldsen og Trond Mikkelborg.

Lokasjon for årsmøte