Nytt styre vedtas, årsmøtet utsettes ubestemt tid

Nytt styre vedtas, årsmøtet utsettes ubestemt tid

Det blir ikke mulig å holde årsmøte i Reipå båtforening i år grunnet virussmitte.
Årsmøtet utsettes derfor på ubestemt tid, men så snart det er mulig, vil styret innkalle til medlemsmøte.
Men foreningen lever videre, og vi må ha nytt styre, og en del vedtak må fattes og gjennomføres.

Styret legger derfor fram følgende forslag som sendes ut til alle våre medlemmer. De som er
uenig i forslagene, får anledning til å fremme sine innsigelser skriftlig innen ei uke. Dersom
det blir massiv motstand mot noe forslag, vil gjennomføringen av det bli stilt i bero inntil vi
kan ha nytt årsmøte.

Eventuelle tilbakemeldinger på styrevedtak sendes konstituert formann,
Roger Halvorsen, e-post: roger_halvorsen@hotmail.com

Her er forslagene:
Nytt styre. Forslaget til nytt styre er i samsvar med valgkomiteens forslag.
Formann: Karl Erik Hansen fratrer. Ny leder blir Roger Halvorsen. Valget er for et år.
Kasserer: Arve Brun fratrer. Ny kasserer blir Harald Neverdal. Valget er for to år.
Sekretær/nestleder: John Jordahl fratrer. Ny sekretær/n-leder blir Trond Mikkelborg. Valget er for to år.
Vara havnesjef: Roger Halvorsen fratrer. Ny vara havnesjef blir Einar Jøran Mortensen. Valget er for to år.
1. vara til styret: Rainer Halvorsen fratrer. Ny 1. vara til styret blir Werner Norum. Valget er for to år.
Slippkomité: Alf Halvorsen er på valg, og tar gjenvalg for to år.
Revisorer: Lars Børge Ragnvaldsen og Trond Mikkelborg tar begge gjenvalg. Valgene er for et år.
Havnereglement.
Bilag 1: Dumping av fiskeavfall i havneområdet er ikke tillatt.
Bilag 5: Avgift for store og små båter. Det foreslås at differensieringen mellom store og små båter går ut. Årlig
båtplass-leie blir da kr 4000 uansett størrelsen på båten.
For øvrig er det en del endringer i formuleringer
Bilag 2: Materialforvalter er tatt bort.
Bilag 1: Havnereglene. Her endres pkt 7 til rengjøring av flyteelement. Tidligere var plasseier pålagt å utføre
vedlikehold som var vanskelig å gjøre uten å demontere utrigger. Forslaget innebærer en forenkling av ansvaret.
Bilag 6: Slippen. Høytrykksspyleren leies ikke ut til bruk i havna. Den blir altså bare utleid til bruk på slippen.
Formannens redegjørelse:

Foreningen har en sunn økonomi til tross for store investeringer. Dette kan vi takke utbygger
for som har vist oss en fantastisk velvilje både med hensyn til betaling, men har også stilt opp
med maskiner når vi har spurt om det. Ikke minst skjedde det nå i påsken hvor han utførte
store utgravinger øst for brygge øst, hvor maskinen sto helt til hytta i sjøen for å gjøre
forholdene bedre for oss.

Fungerende leder ønsker å rette en stor takk til de i styret som nå fratrer, men en spesiell takk
til John Jordal og Arve Brun for et langt og godt utført arbeid for foreningen og ikke minst vår
leder Karl Erik som måtte fratre på grunn av sykdom, uten han ved min side vet jeg ikke om
vi hadde vært der vi er i dag.

Økonomi

Vedlagt i epost sendt til medlemmer ligger sammendrag av regnskapet for 2019, dette er ikke revidert, men det vil bli gjort
snarest mulig.

For Reipå Båtforening.

Fungerende Leder Roger Halvorsen og John Jordal sekretær og nestleder